Kalendarz

February 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

– STATUT

STATUT

REAL ESTATE COUNCIL – STOWARZYSZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Real Estate Council – Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości w skrócie REC-SRN i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, posiadającym osobowość prawną związkiem pełnoletnich obywateli RP zajmujących się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Na zasadach niżej określonych członkami Stowarzyszenia mogą być także inne osoby fizyczne.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto Gliwice. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Real Estate Council – Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w granicach obowiązującego prawa. Celem Stowarzyszenia jest integracja zawodowa, podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska osób związanych z rynkiem nieruchomości.

1. W szczególności Stowarzyszenie:

1/ podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, ochrony praw zawodowych oraz podnoszenia rangi zawodu;

2/ wypracowuje normy etyki zawodowej oraz zasady współdziałania i integracji środowiska pośredników;

3/ upowszechnia wiedzę o problematyce obrotu nieruchomościami;

4/ tworzy system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pośredników;

5/ reprezentuje interesy pośredników wobec organów administracji państwowej i lokalnej, innych organizacji oraz publikatorów.

2. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1/ prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów;

2/ prowadzenie działalności wydawniczej;

3/ podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia;

4/ współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1/ zwyczajnych;

2/ wspierających;

3/ honorowych.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz po przyjęciu uchwałą przez Zarząd.

§ 7

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel RP związany z rynkiem nieruchomości w szczególności związany z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, który wykazał się znajomością problematyki rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami w zakresie określonym przez Zarząd, przedstawił pisemną rekomendację zwyczajnego członka Stowarzyszenia.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

2. zabierania głosu i przedkładania postulatów w sprawach Stowarzyszenia;

3. działania w komisjach problemowych Stowarzyszenia;

4. korzystania z doświadczeń i efektów pracy Stowarzyszenia oraz dóbr będących w jego dyspozycji na zasadach określonych przez Zarząd;

5. udział w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd;

6. noszenie odznaki Stowarzyszenia.

§ 9

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2. czynnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia;

3. terminowego płacenia składek członkowskich w wysokości określonej uchwałą Walnego Zebrania;

4. przestrzegania norm etyki zawodowej;

5. podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie Zarządowi;

2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek przez trzy okresy płatności, pomimo pisemnego upomnienia;

3. wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu wyraźnego działania na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszenia przez członka norm etyki zawodowej;

4. od uchwały Zarządu przysługuje członkowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna;

5. członkostwo zwyczajne ustaje na skutek śmierci członka.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca finansowo, merytorycznie lub organizacyjnie działalność Stowarzyszenia, po przedstawieniu pisemnej deklaracji i przyjęciu przez Zarząd. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem praw wyborczych.

§ 12

Członkostwo członka wspierającego Stowarzyszenia ustaje co do osób fizycznych zgodnie z § 10, co do osób prawnych wskutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, skreślenia uchwałą Zarządu wskutek likwidacji osoby prawnej bądź też wskutek wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 13

Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce oraz dla rozwoju Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie;

2/ Zarząd;

3/ Komisja Rewizyjna;

4/ Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne obraduje nad sprawami dla których jest zwoływane. Posiedzenia zwyczajnego Walnego Zebrania odbywają się raz w roku.

3. W skład Walnego Zebrania wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający z głosem doradczym (bez praw wyborczych).

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który wyznacza w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie późniejszy niż 45 dni od zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których jest zwołane.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań Zarząd powiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrań.

7. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Walnego Zebrania odbywa się najwcześniej 30min. po terminie pierwszym.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należą między innymi:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

5. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.

6. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

9. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

10. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia, w ramach porządku obrad ustalonego uchwałą Zarządu zwołującą Zebranie.

§ 17

1. Organem wykonawczym jest Zarząd składający się z 3 do 7 osób. Na czele zarządu stoi Prezes Zarządu będący jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie. Spośród członków wybranych do Zarządu przez Walne Zebranie Zarząd wybiera jednego Wiceprezesa i Skarbnika Stowarzyszenia.

2. Zarząd reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub Wiceprezes lub upoważnieni przez Zarząd inni jego członkowie.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy między innymi:

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3. powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych i sekcji;

4. zwoływanie Walnego Zebrania;

5. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia;

6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia ;

7. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego;

8. załatwianie innych spraw Stowarzyszenia, które z mocy ogólnych przepisów prawa lub statutu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu.

§ 19

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

2. Pracami Zarządu kieruje prezes Stowarzyszenia lub wskazany przez niego Wiceprezes.

§ 20

Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 do 5 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem działalności finansowej.

2. Komisja wnioskuje do Walnego Zebrania w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Sądu.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a także osób nie będących członkami stowarzyszenia, które poddały się rozstrzygnięciom Sądu Koleżeńskiego. W rozstrzygnięciu danej sprawy Sąd Koleżeński może wystąpić do Zarządu o ukaranie członka Stowarzyszenia.

§ 22

1. Za naruszenie obowiązków statutowych i zasad etyki zawodowej członek Stowarzyszenia może być ukarany przez Zarząd. a/ upomnieniem, b/ naganą, c/ wykluczeniem zgodnie z § 10 pkt 3.

2. Od uchwały Zarządu w sprawach sporu pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a także ukarania członka Stowarzyszenia przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy z kwot wpisowych i składek członkowskich, dotacje, kary pieniężne orzeczone przez Sąd Koleżeński, wpływy ze strony członków wspierających, wpływy z działalności gospodarczej, darowizny, spadki.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisów prawa i wg zasad określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

4. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Stowarzyszenia. 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: – PKD 85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 24

Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 25

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób rozdysponowania majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora. W przypadku braku takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na Skarb Państwa.