Kalendarz

July 2018
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

– UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenia – pośrednicy.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określony został w art. 181 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (uogn). Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w innych państwach określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a. uogn tj. czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części oraz wykonywaniem opracowań, ekspertyz i doradztwa w zakresie rynku nieruchomości, przy czym zakres wykonywania tych czynności, w myśl art. 180. ust. 3 uogn, podlega indywidualnemu ustaleniu z zamawiającym usługę pośrednictwa i wynika z pisemnej umowy pośrednictwa.

Nadmienić należy, ze od dnia 10.04.2010 roku, na mocy nowelizacji uogn obowiązkowi ubezpieczenia podlegają wyłącznie pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy są zobowiązani do osobistego świadczenia usług pośrednictwa. Tym samym ustawodawca zrezygnował z nakładania na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obowiązku posiadania odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej co nie wyklucza ubezpieczenia dobrowolnego. Natomiast jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu musi być zawarte w umowie pośrednictwa.

Poniżej tekst powołanych fragmentów uogn – art 181 ust

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Informujemy, że
Zarząd Real Estate Council – Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości (REC-SRN) podjął rozmowy z brokerami ubezpieczeniowymi w celu przygotowania odpowiednich propozycji ubezpieczeń zarówno dla pośredników będących członkami stowarzyszenia jak również dla pośredników nie stowarzyszonych.

http://sagabrokers.pl/pl/grupy-zawodowe/posrednicy/

 

 

Ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości

Ubezpieczenia – zarządcy.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości określony został w art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (uogn). Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w innych państwach określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. uogn tj. wykonywaniem opracowań, ekspertyzy oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz podejmowaniem decyzji i wykonywaniem czynności mających na celu w szczególności:
1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów
Prawa energetycznego;
4) bieżące administrowanie nieruchomością;
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zakres obowiązków zarządcy wynika z przepisów uogn, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu musi być zawarte w pisemnej umowie o zarządzanie nieruchomością.

Poniżej powołane fragmenty uogn art 186
ust 3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i
gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

http://sagabrokers.pl/pl/grupy-zawodowe/zarzadcy-nieruchomosci/